Satu Mukadimah

Kali ini kita akan membincangkan tentang tokoh bahasa dan sastera. Ruangan ini adalah untuk memperkenalkan pencinta bahasa yang sentiasa mengikuti perkembangan bahasa Melayu di negara ini, Dr. Zaitol Azma Hamzah merupakan satu nama yang tidak asing sebagai seorang penulis yang prolifik dalam membincangkan dan memartabatkan bahasa Melayu. Karya-karya Zaitol Azma berkaitan dalam bidang kebahasaan sering termuat dalam jurnal, majalah, dan akhbar tempatan.
Penulisan artikel dalam buku........
6:19 PTG | Author: Halif
Salamun A’laik……..
Bertemu lagi……
Dalam lembaran kali ini penulis menyambung hasil penulisan tokoh bahasa yang diperkatakan iaitu Dr. Zaitul. Dalam lembaran kali ini penulis menyenaraikan hasil penulisan tokoh brbentuk artikel dalam bab yang terkandung di dalam sesebuah buku.

BAB DALAM BUKU ILMIAH

JUDUL


Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Norizan Che Su (2005). “Pendekatan
dalam Terjemahan Cerita Klasik Thai ke dalam Bahasa Melayu” dalam
Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, Pahang: PTS Professional Sdn. Bhd.
m.s 258-271


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Peranan Konteks dengan Gangguan dalam Perbualan Kanak-kanak” dalam Ujana Minda Jilid 2 . Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. m.s 104-119


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Penyerapan Ilmu Semantik dan Pragmatik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” dalam Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu . Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. m.s 274-295.


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2006) “Bantahan Dalam Perbualan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nanyang: m.s 266-285


Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normahdiah Sheik Said. (2006) “Usaha Membudayakan Bahasa Melayu: Parang Bermata Dua” dalam Bahasa Memeluk Akar Menyuluh ke Langit. Singapura: Universiti Teknologi Nanyang.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Memahami Ujaran Kanak-kanak Prasekolah dari Segi Psiko-Sosio-Matik” dalam Linguistik Teori dan Aplikasi . Bangi : Penerbit UKM


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Bahasa Melayu di Persimpangan Globalisasi” dalam Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara . Bangi : Penerbit UKM


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Pelajar Asing di Malaysia” dalam Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa Di Asia Tenggara . Singapura : Rancangan Penubuhan Persatuan Linguis ASEAN


Zaitul Azma Zainon Hamzah dan Normaliza Abd. Rahim (2007) “ Penggunaan Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia


Normaliza Abd. Rahim dan Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007) “ Kiasan Melayu sebagai Khazanah Bangsa Melayu " dalam Cendikia-Kumpulan Esei Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu. Serdang: Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “ Pendekatan Kualitatif dalam Penyelidikan Bahasa Kayak-kanak Melayu” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Zaitul Azma Zainon Hamzah et.al (2008) “ Pramalinguistik Kontrastif: Budaza Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Normaliza Abd.Rahim, Zalina Md Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arbaie Sujud (2008) “ Budaya Teks MeseJ di Kalangan Relajar Universiti Putra Malaysia” dalam Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.


Seterusnya adalah artikel hasil karangan beliau di dalam Prosiding

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Aspek Sosiolinguistik dalam Pembelajaran Bahasa Melayu”. Proceeding of the first International Language Learning Conference 2004, Pulau Pinang: Pusat Bahasa dan Terjemahan, USM Jilid 1: 339-350.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2004). “Interaksi Remaja: Hubungan Pemikiran, Bahasa, dan Wawasan”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan: Mendepani Cabaran Baru (ICOSH ‘04’), UKM, Jilid/Vol 3 :543-550


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “Kiasan Melayu –Dahulu dan Sekarang”. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik Melayu (SALiM05), UKM, Jilid 1: 73-85.Zaitul Azma Zainon Hamzah (2005). “ Penggunaan Bahasa Dalam Pertuturan Kanak-kanak Melayu: Satu Analisis Pragmatik” dalam Prosiding Kongres Linguistik Nasional XI , Padang, Sumatra Barat, : Masyarakat Linguistik Indonesia.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Belajar Semantik Bahasa Melayu- Belajar Mendekati Budaya Melayu.”. Prosiding Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu kali kedua, anjuran Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, Jilid 1 : 319-331


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Peradaban Melayu dalam Teks Klasik.”. Prosiding Seminar Melayu Mahawangsa , anjuran bersama Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, GAPENA dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam : 170-179


Zaitul Azma Zainon Hamzah, et.al. (2006). “Pramalinguistik Kotrastif: Budaya Komunikasi Antara Bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1-7


Normaliza Abdul Rahim, Zalina Md. Daud, Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Arbai’e Sujud (2006). “Budaza Teks Mesej Di Kalangan Relajar Univerisiti Putra Malaysia.”. Prosiding Seminar Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ,anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, FBMK, UPM, DBP dan KeKKWa, 1- 23


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). “Pendekatan, Kaedah dan Pengukuhan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu” . Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa Melayu ke-2, anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, Wilayah Utara: 148-158


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Tidak Memahami Konteks dan Situasi- Satu Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya” . Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-3 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia: 346-356


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan, Abdullah Abu Bakar & Alawi Mohamad Zin (2007). “ Pemikiran dan Peradaban Bangsa dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 102-108Ahmad Fuad Mat Hassan, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Unsur Ironi dan Metafora dalam Pantun Melayu” . Prosiding Seminar Pantun Melayu: Semalam, Hari Ini dan Esok anjuran Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia : 109-116


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Merealisasikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa” . Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negeri Ketiga; Dasar dan Pelaksanaan anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia: 307-314


Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normahdiah Sheikh Said, Norizan Che Su Ibrahim Salleh (2007). “ Breaking The Silence: ICT and Elderly in Malaysia” . 1 st International Malaysian Educational Technology Convention Proceedings organised by PTPM, UTM, Jabatan Pendidikan Johor : 43-46


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2007). “ Penguasaan Semantik dan Pragmatik dalam Kalangan Kanak-kanak” . Prosiding Seminar Antarabangsa Psikolinguistik 1 anjuran bersama Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia dan Persatuan Psikolinguistik Malaysia Fakulti Pendidikan, pada 04-05 Disember di Hotel Marriot Putrajaya, Malaysia : 186-197.


Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008) “Writing materials as a teaching aids in the teaching of ml as a second language and a foreign language” ”. Prosiding Seminar Antarabangsa IMMICON, Universiti Multimedia Malaysia pada 17 – 19 Mac 08 di Hotel Hiton, Petaling Jaya.


Ahmad Fuad Mat Hassan, Dr. Zaitul Azma Zainon Hamzah, Abdullah
Abu Bakar, dan Mohamad Alawi Mohamad Zin. (2008). Penggunaan
Kiasan dalam Pantun Melayu. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya
Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008: 201-205


Puan Norizan Che Su, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Normaliza Abd Rahim (2008). Analisis Konstratif Sintaksis Bahasa Thai dan Bahasa Melayu. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 217-221


Che Ibrahim Salleh, Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Ahmad Azmi Ahmad Nordin (2008). Penguasaan Aspek Sosiolinguistik dalam Kalangan Murid-murid Multilingual di Malaysia. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 280-283


Puan Siti Amhar Abu, Zaitul Azma Zainon Hamzah & Nursabrina Ahmad Azmi (2008). Pemerolehan Sintaksis dalam Kalangan Kanak-kanak Prasekolah. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 314-317


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Che Ibrahim Salleh & Arbaie Sujud (2008). Ciri Pragmatik dalam Bahasa Pertututran Kanak-kanak Prasekolah. Prosiding
Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6)
di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 334-339


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim, Ahmad Mahmood Musanif, Noor Aina Dani, Norizan Che Su, & Normahdiah Sheik Said (2008). Tidak Sehaluan dalam Perbualan – Fenomena Konflik Bahasa dan Budaya dalam Kalangan Remaja. Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya Tingkat Internasional. (KOLITA 6) di Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atma Jaya. Jakarta pada 12 – 13 Mei 2008 : 349


Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Remaja Malaysia dan Identiti yang Kontemporari. Prosiding The 6th Internatoinal Malaysian Studies Conference (MSC6) held at the Crowe Plaza Riverside Hotel Kuching pada 5 -7 Ogos 2008


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Penerapan Budaya Pertanian dalam Kalangan Pelajar Menggunakan Pantun. Prosiding The 6th Internatoinal Malaysian Studies Conference (MSC6) held at the Crowe Plaza Riverside Hotel Kuching pada 5 -7 Ogos 2008


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). Konsep Pemikiran Melayu dalam Peribahasa Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 421-426


Normaliza Abd Rahim, Zaitul Azma Zainon Hamzah (2008). Penerapan Nilai Sosial dalam Kalangan Kanak-kanak Autisme. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 281-286


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim (2008). Konsep Masa dan Ruang dalam Kalangan Masyarakat Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu Ke-4, di UPM. (Anjuran UPM, DBP & Kementerian Perpaduan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia). UPM pada 11-12 November 2008 : 456-460


Ahmad Fuad Mat Hassan & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2008). “Perigi Cari Timba”: Persoalan Antara Konsep Maskulin dan Feminin dalam Peribahasa Melayu. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, Normaliza Abd Rahim & Ahmad Fuad Mat Hassan. (2008). Penerapan Teknologi Komunikasi dalam Pengajaran Bahasa Melayu: Sejauh Manakah Keberkesanannya. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.


Zaitul Azma Zainon Hamzah, dan Normaliza Abd Rahim . (2008). Konsep Masa dalam Perbualan Remaja. Prosiding Seminar Antarabangsa Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. (Anjuran UMT, DBP & Persatuan Pendidik Bahasa Melayu Malaysia. Pada 1-3 Disember 2008.
|
This entry was posted on 6:19 PTG and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 ulasan: